fredag 26. mars 2021

Mathieu, leiande musikkteoretiker. Musikk er kroppsleg - musikken kan kome utanfrå, men også innanfrå - og ut i kroppen, djupt inni og i dei ytre lemer. Språket kan ikkje unngå metaforar, for å freiste å "gripe" (metafor! "metafor" er også ein metafor!) røyndomen - og kommunisere den. Musikalsk språk er fullt av kroppslege og "handgripelege" metaforar. Ikkje berre kropp - heile mennesket, for øvrig (kjensler, tankar etc.) Vi har fullt av "menneskelege" og komplekse reaksjonar og responsar når vi...tek imot? erfarer? tek del? kjenner? uttrykker? musikk. I det heile har musikk ein tett kjerne, seier Mathieu, men svært uklare ytre grenser. På mange vis er "alt musikk" også, for musikken spring ut av røyndomens fenomen (det guddomelege mysteriet, inkarnert i skaparverkets "logos").

torsdag 25. mars 2021

Musikk er godt, mellom anna fordi det er eit uttrykk for, og ein portal inn i, heile røyndomen. Eigentleg er eitkvart (naturlege) fenomen slik. Ingen grenser for innfallsvinklar og perspektiv, ingen grenser for djubde. Så lenge ein let "fenomenet" få forrang, ikkje våre system og teoriar. Musikk spring dels ut av afrikanske stammetradisjonar, der musikk er eit uttrykk for gruppas indre og ytre liv, seier H. Galper. "Lyden av eit liv", eller "lyden av eit landskap", eller djupare "lyden av det guddomelege, situert på denne stad" (liturgi er ei eksplisering av dette, men skaparverket er ein guddomeleg liturgi som heilskap, iflg. tradisjonane). Eit band, ei gruppe, eit kor er meir enn summen av delane - og dei uttrykker ein "kultur", noko som veks, i gruppa.

tirsdag 23. mars 2021

"Gåve" - eit stort tema i moderne teologi. Interessante ting. Gåver er viktige, og det er alltid "strings attached". Jesus gjorde opprør mot eit gåve-system som slavebandt folk i "patron-client"-system. Men rett forstått er gåve-økonomi noko essensielt menneskeleg. Å gje ei gåve er faktisk ein stor kunst. Gåva må vere av "rett verdi" (ikkje for dyr, ikkje for billig). Til "rett tid" (ved besøk, bursdag, jol, livshending). Av "rett type" (gjerne noko handlaga, noko gjennomtenkt og personleg). Ei gåve bind eit band. Den skal gjevast fritt, for Gud elskar ein glad gjevar. Men samstundes skaper gåva fellesskap, forventning. Finurleg. Mat-gåver og handverksgåver kan ofte vere dei beste. Russisk kultur har mykje interessant om desse tinga.

mandag 22. mars 2021

Seymour skriv om jord og dyrking. Jord treng kontinuerleg tilførsel av mineral, bakteriar (whatnot). Difor treng jorda dyr, og dyra treng jord. Jorda treng også luft, regn, vind o. a. Men det er ein syklus - dyr (inkl. oss) et av jorda, gjødslar, det blir nye planter, som blir etne etc. Det er djup visdom her, i "syklusen", og vi er ein del av den, med kropp og sjel og ånd. Bibelen har elles mykje stoff om slike prosessar, særleg i salmane, men også i mange andre stader. I den grad vi kan, er det noko naturleg og sunt i å kome i kontakt med dei større prosessane i skaparverket, trur eg.

søndag 21. mars 2021

Wehrs søvnstudium. Kva med mørke 14 timar i døgnet? Som i det pre-moderne, utan elektrisk ljos, på vinteren. Eg las om dette i Monsens bok, Norge på langs. Ei hytte i nord, der dei overvintra. Veret var for tøft, dei måtte berre sove og kvile. Kroppane vart lækte. Wehrs studium: 3 veker med 11 timar søvn i døgnet, for å "ta att". Så: 8 timar, men med opphold midt på natta. "Tenk på alle fordelane med straum og ljos!" Kanskje det. Men også baksider.

lørdag 20. mars 2021

Jakt er finurleg. Kvifor jakte? Eg kan tenke mange grunnar - men ikkje alle er så likeframme i moderne tid. Åpenbart: Mat i form av kraftbein, innmat, muskelkjøt, senemateriale (etc.) Bruk av bein, pels, hovar o. a. til klede, reiskapar og pyntegjenstandar. Uttrykke vår indre natur som menneske - aggresjon og jaktinstinkt og orientering i naturlege omgjevnader. Ta del i vårt økologiske system, finne vår nisje. Drive røkt av dyrestammer (trengst dette? Klarer vi det?) I alle høve er det viktig å ha respekt for byttet, både dets liv og dets bruk.

fredag 19. mars 2021

Kva stadium skal ein gå attende til? Stor problemstilling. 10k år bakover? Før-industrielt agrarsamfunn? 1950-talet? Kva er vi menneske evolvert til - kva er vår natur - kvar utfaldast vi?

torsdag 18. mars 2021

Mål/retning: Effektivisere, minske arbeid, automatisere. Paradoks: Arbeid er menneskeleg, og gjer oss til menneske. Men rett og sunt arbeid. Nett-surfing er også arbeid(!) For marknadskreftene (det ligg alltid ei lenke rundt hjørnet, med noko du kan bruke pengar på).

onsdag 17. mars 2021

Når statsmakta går underlege og usunne vegar, må ein arbeide for meir sjølvstende. Men ingen er ei øy, alle treng ein kultur og tradisjon og eit/fleire fellesskap å høyre til i.

fredag 12. mars 2021

Set at Gud vil ha liv, og livsfrukt er ei gåve frå Herren. Der det er liv, der er naturen i gang. Skjønt - det same kan også seiast om død - døden er ein prosess som også held skaparverket i gang. Men kva der det ikkje er noko? Der liv og død og nytt liv berre blir borte? Kan det vere godt? Det er dette vestlege samfunn no freistar å seie.

mandag 8. mars 2021

Eller kanskje ein kunne seie det slik. Etter konsekvensene av energimangel, vil mykje bli omlagt, og samfunnet vil i mangt vende attende til meir tradisjonelle levemåtar. Dette vil også prege generelle levemønster, samfunnsformer og samfunnsroller.

søndag 7. mars 2021

Truskap er ei dygd. Tru mot kva? Gud? Familie? Vener? Folk? Land? Natur? Artsfellesskap? Kultur? Tradisjon? Framande tankar for moderne nordmenn. Men verdiar og ideal får konsekvenser i kvardagen.

fredag 5. mars 2021

"Moderne" - notidig, framtidig, i harmoni. Kontinuerleg. Fortida er bak, tilbakelagt. Verda går framover. Historia er eit mørkt bakteppe. Denne tankegangen er i endring - tek slutt. Historia blir relevant og aktuell att. Longue duree.

torsdag 4. mars 2021

Kva kultur/tradisjon/miljø bør ein i dag vende seg til for å leve med visdom?