fredag 22. mai 2020

Ein refleksjon. Biotek-lov. Det eg tenker på, er som fylgjer. Lova er eit uttrykk for utvikling som allereie i sterk grad har funne stad i samfunnet. Lova manifesterer, konsoliderer, uttrykker etc. Ofte har ein i våre dagar sagt: "Verda går framover." "Vi lever i 2020". "Mørke gufs frå fortida." "Middelaldersk." Dette er sekularisert eskjatologi, dvs. det er uttrykk for apokalyptikken som vart arva frå jødedom og kristendom (og andre straumar i antikken). I nyliberal ideologi er då Guds rike å forstå som det marknadskapitalistiske og liberale samfunn, til dømes a la John Rawls eller Milton Friedman. Det finst gode sider ved denne ideologien, forståelege sider. Men også mange djupt problematiske sider. Alliansen mellom nyliberal ideologi og marknadskapitalisme og statsbyråkrati kjem til uttrykk på mange vis, men det er familieområdet som blir relevant for biotek-lova. D. e. kvinner (og for så vidt menn) skal ha utdanning og fast jobb med status, og i tillegg ha familie og born, og i tillegg ha seksuell fridom, samt også leve under kontinuerleg press frå marknadsstyrte behov og begjær, og i tillegg mangle støtte frå tradisjon og kultur og storfamilie og kyrkjefellesskap. Men alt dette er ikkje lett å omsetje i røyndom og levd liv. Biotek-lova er eit uttrykk for dette presset, slik eg tolkar ho. D. e. det er viktig å vere merksam om dette større "komplekset", dersom ein vil gå inn i tematikken, men det krev nok djupare tradisjonar og breiare fellesskap. På eit djupare plan kan ein også spørje om "vår natur" som menneske eigentleg er eit kompass vi kan lære av, og fylgje etter, for å finne "det gode liv". Kanskje vi heller bør seie: Skaparverket sin natur, så å seie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar