søndag 9. februar 2020

Religion er verkeleg hjarta av kulturen, og det på måtar som vi ofte ikkje kan forstå, og på måtar som tek veldig mange uventa vendingar. Det gjeld verdiar, økonomi, kunst og kultur, vanar og skikkar og levemåtar o. a. Kristendom talar vi ofte ikkje ope om i Noreg. Ofte forståeleg, og ofte med bakgrunn i liberalistisk ideologi. Men folk går i kyrkjene, og dei påverkast (liksom folket også pdas. påverkar kyrkja, på mangfaldig vis).

Det er på mange vis "the bind" som vesten er inne i. Renessanse og fornying og omvending krev kontakt med, og bruk av, dei religiøse ressursane. Men korleis, på kva måte? Utfordringa er, som Pannenberg også har poengtert på det intellektuelle området, å ikkje gjere dei same feil om att, så å seie. Vaticanum II var eit veldig stort steg framover i så måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar