tirsdag 8. oktober 2019


All of which is to say that I think the moral and spiritual crisis is real and that it’s far deeper than we often realize. 

I agree with David Graeber: We may well be approaching the end of the capitalist epoch, but we’re not at all sure that what’s coming after will be any better. We may be living in the sort of dreary liminal period that Wolfgang Streeck describes—an ongoing apocalypse in which capitalism is languishing, but since there’s apparently no coherent opposition, it manages to lurch onward from one crisis to the next without finally collapsing.

We really do need a “new civilizational paradigm,” in Naomi Klein’s words, one in which the world—and especially the human beings who reside in it and are a part of it—isn’t seen as nothing more than columns of integers on a balance sheet. This is why I argue in the book that the tradition of Romantic anti-capitalism contains one of the most humane and generous treasuries of possibilities.

[Han peikar på: Klassisk kultur; mystikk; vekt på handverk; middelalderens riter og symbolisme; bondekultur; lokale fellesskap; nærkontakt med naturen. "Kristendom" er ikkje nok. Mykje kristendom er alliert med kapitalismen og moderne leve-premiss og metafysiske premiss.

Eit djupare problem her, er kva ein "gjer" med det apokalyptiske rammeverket i vestleg kultur. Eg har mine tankar, men ikkje endelege i forma].


 "Tradition is the living faith of the dead; traditionalism is the dead faith of the living. Tradition lives in conversation with the past, while remembering where we are and when we are and that it is we who have to decide.

Traditionalism supposes that nothing should ever be done for the first time, so all that is needed to solve any problem is to arrive at the supposedly unanimous testimony of this homogenized tradition."


Noko å tenke på, sanneleg noko å tenke på. Noreg har eit rikt kulturliv, eit rikt folkeliv, rik sosial kapital. HEF seier at det er "sekulært", fornuftsbasert etc. Kanskje ikkje rein fantasi, men ikkje så langt unna. Det er i sterk grad tradisjonsarv, som til dels lever i beste velgåande i folkedjupet. Vi er ein del av det europeiske kulturfellesskapet, som også inkluderer mange av tinga som McCarraher nemner. Så Noreg sin best bet er å halde kontakt med dette kulturfellesskapet, vil eg tru, og markere motstand mot konsum, materialisme, "fri-marknad" etc.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar